معاونت خدمات و کیفیت این هواپیمایی در امور کترینگ جهت سرویس دهی مطلوب امور ذیل را انجام می دهد.
  • تهیه طرح ها و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی و نظارت بر حسن اجرای کلیه دستورالعمل های جاری، کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به برنامه ریزی هواپیمایی.
  • تهیه بهترین مواد غذایی با هماهنگی متخصصین تغذیه، تهیه غذای کروی پروازی، مسافرین هواپیمایی ECONOMI, VIP و پروازای پشتیبانی با هماهنگی مسئولین حراست؛ و شرایط نگهداری در یخچال های زیر صفر و بالای صفر می باشد.
  • برآورده نمودن نیازهای رفاهی کارکنان کترینگ با توجه به مقدورات شرکت.
  • ارائه دستورالعمل ها جهت سرویس و نگهداری وسایل و تجهیزات موجود.
  • کنترل کیفیت مواد غذایی خام تهیه شده توسط متخصصین بهداشت.
  • پیش بینی تهیه بهترین مواد غذایی اعم از فاسدشدنی و فاسد نشدنی، تجهیزات، آشپزخانه ای و داخل هواپیما از جمله ارائه وسایل پذیرایی برای مهمانداران در مسیر رفت و برگشت پروازهای داخلی و خارجی.