شرایط استرداد و جریمه ی کنسلی بلیت  • شرایط استرداد و جریمه ی کنسلی بلیت های هواپیمائی ساها به شرح ذیل می باشد :

    1-تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز(جریمه 20% نرخ بلیت و استرداد مابقی + مالیات ها ) .

    2-از 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز(جریمه 40% نرخ بلیت و استرداد مابقی +مالیات ها).

    3-از 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز (جریمه 60% نرخ بلیت و استرداد مابقی + مالیات ها).

    4-از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد و No Show (جریمه 80% نرخ بلیت و استرداد مابقی + مالیات ها ).