جدول دامنه نرخ بليت پروازهاي داخلي ساها


رديف مبدا مقصد حداقل نرخ حداكثر نرخ
1 تهران آبادان 1,829,000 ريال 5,153,000 ريال
2 تهران چابهار 2,477,000 ريال 9,689,000 ريال
3 تهران شيراز 1,882,000 ريال 6,440,000 ريال
4 تهران قشم 2,439,000 ريال 9,279,000 ريال
5 تهران كيش 2,386,000 ريال 9,027,000 ريال
6 تهران مشهد 1,352,000 ريال 6,970,000 ريال
7 مشهد اردبيل 2,465,000 ريال 6,997,000 ريال
8 مشهد اروميه 2,624,000 ريال 7,458,000 ريال
9 مشهد آبادان 2,624,000 ريال 7,458,000 ريال
10 مشهد تبريز 2,624,000 ريال 7,458,000 ريال
11 مشهد چابهار 2,624,000 ريال 9,493,000 ريال
12 مشهد كرمانشاه 2,518,000 ريال 7,151,000 ريال
13 مشهد كيش 2,465,000 ريال 6,997,000 ريال