درخواست نمایندگی وب سرویس

مطالعه راهنما تکمیل فرم شماره 2 بارگزاری مدارک
booking.sahaair.com راهنمای دریافت وب سرویس

مدارک مورد نیاز و محدودیت ها جهت اختصاص ساین و وب سرویس فروش آژانس ها

ب - وب سرویس
مدارک مورد نیاز :
 • تکمیل فرم درخواست فروش روی سربرگ به همراه مهر و امضا مجاز
 • گواهی صلاحیت ارائه ی خدمات فروش بلیت الکترونیک
 • تصویر مجوز بند الف
 • تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی و اساس نامه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مدیر فنی بند الف
 • فرم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • تصویر تابلو و نمای ورودی شرکت
 • اعلام(IP)
 • یک فقره سفته به مبلغ 500,000,000 ریال با مشخصات شرکت و مهر و امضا مدیرعامل (پشت و روی سفته) به امور مالی هواپیمایی ساها تحویل و تسلیم شود.
محدودیت ها و قوانین :
 • کمیسیون مربوط به وب سرویس و ساین پنج در صد از مبلغ FARE بلیت محاسبه خواهد شد
 • در صورت عدم رعایت قوانین و تعهدات آژانس مندرج در ماده 4 قرارداد مطابق بخش نامه داخلی ساها بر خورد خواهد شد.

اطلاعات شرکت

اطلاعات فردی

اطلاعات آژانس

اطلاعات تماس

فایل های مجاز: gif , jpg , png , jpeg

بالاتر از همه، با ما