قرار دادن وسایل شخصی

از فضای بالای ردیف صندلیتان برای قراردادن وسایلتان استفاده کنید.هرگز وسایلتان را جلو هواپیما قرار ندهید مگر اینکه خودتان هم در همان ردیف نشسته باشید.وسایل خود را به دلیل اینکه زودتر از هواپیا پیاده شوید در قفسه جل هواپیما قرار ندهید ، این کار در واقع موجب می شود شخص دیگری برای اینکه وسایلش را بردارد باید منتطر بماند تا هواپیما خالی شود. گرفتن فضای لئازم دیگر مسافران گستاخی و دور از ادب است و ممکن است بخاطر جستجوی برای جای وسایل پیاده شدن از هواپیما را به تاخیر بیندازد .

دسته بندی مطالب
آخرین مطالب
تلفن همراه در هواپیما

لازم است که بدانید هیچ کس ...

حفظ حریم شخصی

به حقوق و حریم اشخاص احترام بگذارید. هرچند ممکن ...

کودکان در هواپیما

پدر و مادر بودن عالی است ولی ...

بالاتر از همه، با ما