گزارش ایمنی پرواز

ثبت گزارش اجباری (Mandatory)

هدف اصــلی سامانـه گزارش دهـی اجــباری، ارتقاء سطــح ایمنی از طـــریق جمع آوری اطلاعــات رویـداد های به وقـــوع پیوسته و مــوقعیت های بالقوه خـــطرناک و نیز جلوگیری از تــکرار آنهــا در صـنعت هــوانوردی می باشد.

ثبت گزارش

ثبت گزارش داوطلبانه (Voluntary)

هدف اصلی سامانه گزارش دهی داوطلبانه، ارتقاء ایمنی از طریق جمع آوری اطلاعاتی است که توسط گزارش های اجباری قابل جمع آوری نمی باشد. تمامی اشخاص می توانند مواردی که شامل رخدادها، خطرات و تهدیدهای بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی است را گزارش نمایند.

ثبت گزارش

ثبت گزارش داوطلبانه

Safety Voluntary Report

- لطفا گزارش مدنظر را در فرم زیر ثبت نمایید. ذکر جزئیات بیشتر، در رسیدگی هرچه بهتر به گزارش به ما یاری می رساند.

- Please fill the fields below for your report. Any detail, can help us for better understanding.

- در برخی موارد ممكن است برای اثربخشی گزارش نياز به اطلاعات تكميلی باشد كه فقط شما می‌توانيد در اين راستا به ما كمك دهيد. جهت اطمينان خاطر شما؛ تمامی اطلاعات شخصی شما به صورت محرمانه در نزد ما باقی خواهد ماند و فارغ از هرگونه اثرات تنبيهی و پيگيری، حقوقی خواهد بود.

- In some cases we may need to contact you for more information. For your assurance, all your personal information will be kept confidential and we will warrant a non-punitive behavior.


تماس تلفنی با مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت (SCMM)
تلفن: 02166630108
فکس: 02166630108
موبایل: 09126055896

ثبت گزارش اجباری

Safety Mandatory Report

 

تماس تلفنی با مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت (SCMM)
تلفن: 02166630108
فکس: 02166630108
موبایل: 09126055896

بالاتر از همه، با ما